Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Vận dụng tư tưởng đối ngoại của Hồ Chí Minh trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay

Luận án Tiến sĩ Chính trị học "Vận dụng tư tưởng đối ngoại của Hồ Chí Minh trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay" nghiên cứu nội dung cơ bản tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh và vận dụng vào đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong quan hệ với Trung Quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ HƢƠNG THU VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG ĐỐI NGOẠI CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội - 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ HƢƠNG THU VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG ĐỐI NGOẠI CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC HIỆN NAY Ngành Chính trị học Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . DOÃN THỊ CHÍN Hà Nội - 2022 LỜI CAM ĐOAN C Tác giả luận án Hoàng Thị Hƣơng Thu MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 6 . Những công trình nghiên cứu liên quan đến tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh . 6 . Những công trình liên quan đến vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong quan hệ đối với Trung Quốc . 22 . Đánh giá những kết quả nghiên cứu liên quan đến luận án và vấn đề đặt ra luận án cần giải quyết . 25 Tiểu kết chƣơng 1 . 27 Chƣơng 2 TƢ TƢỞNG ĐỐI NGOẠI HỒ CHÍ MINH . 28 . Các khái niệm. 28 . Nội dung cơ bản tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh . 35 . Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh với Trung Quốc . 67 Tiểu kết chƣơng 2 . 77 Chƣơng 3 QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC TỪ 1991 ĐẾN NAY THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH . 79 . Những nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ 1991 đến nay . 79 . Thực trạng quan hệ đối ngoại Việt Nam Trung Quốc từ 1991 đến nay theo tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh . 91 . Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh đối với quan hệ Việt Trung. 129 Tiểu kết chƣơng 3 . 136 Chƣơng 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG ĐỐI NGOẠI HỒ CHÍ MINH TRONG QUAN HỆ VIỆT - TRUNG . 137 . Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ đối ngoại với Trung Quốc dưới ánh sáng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh . 137 . Giải pháp vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong việc tăng cường quan hệ đối ngoại Việt Nam Trung Quốc . 149 Tiểu kết chƣơng 4 . 162 KẾT LUẬN . 163 DANH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    24    2    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.