Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai" trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững; Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững; Thực trạng khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai; Giải pháp về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC HUY KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH LÀO CAI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC HUY KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH LÀO CAI Ngành Kinh tế phát triển Mã số 9310105 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. . Trần Ngọc Ngoạn 2. TS. Nguyễn Thắng Hà Nội 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Nguyễn Ngọc Huy MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG . 10 . Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 10 . Tình hình nghiên cứu trong nước . 19 . Nhận xét chung về các công trình hiện có và vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu . 35 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG . 38 . Cơ sở lý luận về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững . 38 . Các khái niệm có liên quan và nội dung về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững . 38 . Các lý thuyết cách thức mô hình về thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững . 45 . Tiêu chí đánh giá về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững . 55 . Các nhân tố ảnh hưởng đến khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững . 58 . Kinh nghiệm thực tiễn về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững . 64 . Kinh nghiệm quốc tế . 64 . Kinh nghiệm của một số địa phương ở Việt Nam . 68 . Các bài học rút ra đối với tỉnh Lào Cai . 72 Chương 3 THỰC TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    17    2    02-02-2023
75    105    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.