Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Không gian sáng tạo trong đời sống văn hóa đô thị (qua nghiên cứu một số không gian sáng tạo tại Hà Nội)

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học "Không gian sáng tạo trong đời sống văn hóa đô thị (qua nghiên cứu một số không gian sáng tạo tại Hà Nội)" trình bày bối cảnh xã hội tại các đô thị và sự ra đời của các không gian sáng tạo; Thực hành văn hóa tại các không gian sáng tạo; Không gian sáng tạo: Tự do biểu đạt và kiến tạo bản sắc. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ HƢƠNG KHÔNG GIAN SÁNG TẠO TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA ĐÔ THỊ QUA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO TẠI HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI - 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ HƢƠNG KHÔNG GIAN SÁNG TẠO TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA ĐÔ THỊ QUA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO TẠI HÀ NỘI Ngành Văn hóa học Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC 1. . BÙI HOÀI SƠN 2. TS. ĐÀO THẾ ĐỨC HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của . Bùi Hoài Sơn và TS. Đào Thế Đức. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án là trung thực và chƣa đƣợc công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu của ai khác. Luận án cũng đƣợc thực hiện một cách nghiêm túc cầu thị đảm bảo các nguyên tắc đạo đức trong trích dẫn tài liệu. Tác giả luận án PHẠM THỊ HƢƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 4 4. Phƣơng pháp nghiên cứu . 5 5. Đóng góp mới về khoa học của luận án . 10 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án . 11 7. Cơ cấu của luận án. 12 CHƢƠNG 1 . 13 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN . 13 . Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 13 . Nghiên cứu về không gian đô thị . 13 . Nghiên cứu về không gian sáng tạo . 21 . Cơ sở lí luận. 31 . Một số khái niệm . 31 . Lý thuyết khu vực công của Habermas . 41 Tiểu kết chƣơng 1 . 44 CHƢƠNG 2 . 46 BỐI CẢNH XÃ HỘI TẠI ĐÔ THỊ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC . 46 KHÔNG GIAN SÁNG TẠO . 46 . Đô thị Hà Nội - môi trƣờng dung dƣỡng các không gian sáng tạo . 46 . Những thay đổi của xã hội Việt Nam sau Đổi Mới. 55 . Những ấn phẩm của ngành công nghiệp xuất bản tại Việt Nam và tiến trình dân chủ hóa. 59 . Vai trò của các trung tâm văn hóa nƣớc ngoài tại Việt Nam . 62 . Sự xuất hiện của internet mạng xã hội và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    149    1    02-02-2023
73    12    1    02-02-2023
7    10    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.