Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

Luận án Tiến sĩ Luật học "Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay" trình bày những vấn đề lý luận pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam; Yêu cầu, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ NGUYỆT PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ NGUYỆT PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành LUẬT KINH TẾ Mã số 9 38 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. . NGUYỄN NHƢ PHÁT 2. . TRẦN ĐÌNH HẢO HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập do tôi thực hiện dựa trên sự hướng dẫn của tập thể các nhà khoa học và những tài liệu tham khảo đã được trích dẫn. Các số liệu sử dụng trong Luận án là trung thực và từ những nguồn hợp pháp. Báo cáo khoa học phản ánh trung thực kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi. Những kết luận khoa học của Luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nghiên cứu sinh Trần Thị Nguyệt LỜI CẢM ƠN Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các Thầy giáo Cô giáo các Nhà Khoa học của Học viện Khoa học Xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đặc biệt là các Cán bộ Viên chức Giảng viên của Khoa Luật và Phòng Đào tạo của Học viện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Như Phát và PGS. TS. Trần Đình Hảo đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi để hoàn thành Luận án. Tôi gửi lời tri ân đến gia đình bạn bè và đồng nghiệp đã luôn đồng hành động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Trân trọng cảm ơn Nghiên cứu sinh Trần Thị Nguyệt MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU . 9 . Tổng quan tình hình nghiên cứu . 9 . Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu. 23 Kết luận Chƣơng 1 . 25 Chƣơng 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ THOẢ THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH . 27 . Khái niệm đặc điểm và phân loại thoả thuận hạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.