Comparative genomics of Leuconostoc lactis strains isolated from human gastrointestinal system and fermented foods microbiomes

Leuconostoc lactis forms a crucial member of the genus Leuconostoc and has been widely used in the fermentation industry to convert raw material into acidifed and favored products in dairy and plant-based food systems. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.