Bioinformatic analysis of PD-1 checkpoint blockade response in infuenza infection

The programmed cell death 1 (PD-1)/PD-1 ligand 1 (PD-L1) signaling pathway is significantly upregulated in influenza virus infection, which impairs the antiviral response. Blocking this signaling pathway may reduce the damage, lower the virus titer in lung tissue, and alleviate the symptoms of infection to promote recovery. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    50    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.