Ebook Handbook of research on hybrid learning models: Advanced tools, technologies, and applications – Part 2

Ebook Handbook of research on hybrid learning models: Advanced tools, technologies, and applications – Part 2 presents the following content: Chapter 13 Hybrid Inquiry-Based Learning; Chapter 14 Designing Blended Learning Communities; Chapter 15 Students Writing Their Own Lectures with a Wiki and the CSA; Chapter 16 A Mixed Reality Approach to Hybrid Learning in Mixed Culture Environments; Chapter 17 Discourse Analysis on Hybrid Learning and Teaching and the Changing Roles of Teachers and Students in Hong Kong; |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
178    274    2    01-12-2023
16    62    2    01-12-2023
155    51    1    01-12-2023
168    111    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.