Exploring the genetic basis of gene transcript abundance and metabolite levels in loblolly pine (Pinus taeda L.) using association mapping and network construction

Identifying genetic variations that shape important complex traits is fundamental to the genetic improvement of important forest tree species, such as loblolly pine (Pinus taeda L.), which is one of the most commonly planted forest tree species in the southern . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.