A genome wide association study for the number of animals born dead in domestic pigs

The number of animals born dead, which includes the number of mummified (NM) and stillborn (NS) animals, is the most important trait to directly quantify the reproductive loss in domestic pigs. In this study, 282 Landrace sows and 250 Large White sows were genotyped by sequencing (GBS). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    65    2    05-12-2023
6    54    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.