Bos taurus–indicus hybridization correlates with intralocus sexual-conflict effects of PRDM9 on male and female fertility in Holstein cattle

Crossover localization during meiotic recombination is mediated by the fast-evolving zinc-finger (ZnF) domain of gene PRDM9. To study its impact on dairy cattle performance, we compared its genetic variation between the relatively small Israeli (IL) Holsteins and the North American (US) Holsteins that count millions. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    202    4    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.