Estimating linkage disequilibrium from genotypes under Hardy-Weinberg equilibrium

Measures of linkage disequilibrium (LD) play a key role in a wide range of applications from disease association to demographic history estimation. The true population LD cannot be measured directly and instead can only be inferred from genetic samples, which are unavoidably subject to measurement error. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.