RNA-seq reveals downregulated osteochondral genes potentially related to tibia bacterial chondronecrosis with osteomyelitis in broilers

Bacterial chondronecrosis with osteomyelitis (BCO) develops in the growth plate (GP) of the proximal femur and tibia and is initiated by damage to the less mineralized chondrocytes followed by colonization of opportunistic bacteria. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.