Amyloid-β peptides slightly affect lifespan or antimicrobial peptide gene expression in Drosophila melanogaster

Beta-amyloid peptide (Aβ) is the key protein in the pathogenesis of Alzheimer’s disease, the most common age-related neurodegenerative disorder in humans. Aβ peptide induced pathological phenotypes in different model organisms include neurodegeneration and lifespan decrease. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.