Comparison and evalutation for the dose distribution and physical characteristics between two AAA and AXB algorithms in eclipse v13.6 software on treatment plans in regions heterogenous densities at 108 Military Central Hospital

The aim of this study is to compare and evaluate the dose distribution and physical characteristics of two algorithms Anisotropic Analytical Algorithm (AAA) and Acuros XB (AXB) in Eclipse software in regions heterogeneous densities. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    65    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.