Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2022-2023 - Trường THCS Hòa Trung

Mời các bạn tham khảo “Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2022-2023 - Trường THCS Hòa Trung” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! | TEXTBOOK TIẾNG ANH 7 I LEARN SMART WORLD REVISION FOR THE FIRST TERM TEST SCHOOL YEAR 2022 2023 A. STRUCTURES UNIT 1 FREE TIME 1. Present Simple tense Form Be S am is are S am is are not Am Is Are S Normal verb S V s es S don t doesn t V bare infinitive Do Does S V bare infinitive Usage to talk about habits or things that happen regularly. 2. Present Continuous Form S am is are V ing S am is are not Am Is Are S V ing Usage to talk about future plans. Prepositions of place in front of behind next to opposite on under UNIT 2 HEALTH 1. Indefinite quantifiers a little not much some lots of a lot of not any. 2. should and shouldn t Form S should S shouldn t Should S Usage to ask for give advice UNIT 3 MUSIC AND ARTS 1. The Present Simple for facts 2. Prepositions of time on at in 3. Possessive Adjectives Subject pronouns Possessive adjectives Example I my my song You your your favorite music We our our school They their their show He his his band She her her performance It its its sound UNIT 4 COMMUNITY SERVICES 1. Suggestions should Let s and How about to make suggestions. Should bare infinitive. We should put Run for Fun on the poster. Let s bare infinitive. Let s have a fun run. 1 Let s not bare infinitive. Let s not argue about this. How about N You don t like coffee How about tea How about V ing How about organizing a craft fair How about Subject Verb Present How about we organize a bake sale Simple 2. Past Simple with regular verbs. UNIT 5 FOOD AND DRINKS 1. Questions Much many How much How many. 2. Indefinite and definite articles a an B. USE OF ENGLISH I PRONUNCIATION A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. skips B. plays C. sets 2. A. instrument B. concert C. electronic 3. A. played B. decided C. wanted 4. A. washed B. picked C. cleaned 5. A. hot B. onion C. bottle . cook B. noodles C. food II VOCABULARY AND GRAMMAR Choose the best option A B C or D to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
212    211    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.