Bài giảng Sinh sản vô tính ở động vật đa bào tạo dòng động vật

Bài giảng Sinh sản vô tính ở động vật đa bào tạo dòng động vật với mục tiêu giúp các bạn hiểu thế nào là tạo dòng động vật; Quy trình và ý nghĩa của nhân bản bằng chuyển nhân tế bào soma. Mời các bạn cùng tham khảo! | 1 Mục tiêu Sinh viên phải nhận biết và trình bày - Thế nào là tạo dòng động vật. - Quy trình và ý nghĩa của nhân bản bằng chuyển nhân tế bào soma. 2 TẠO DÒNG ĐỘNG VẬT Animal cloning Thuật ngữ - Dòng clone có nguồn gốc tiếng Hi Lạp klon nhánh con cành con . Những phân tử DNA Những tế bào có cùng một cấu trúc di truyền Những cơ thể hoàn chỉnh -Tạo dòng cloning là khái niệm diễn tả những thao tác kĩ thuật nhằm tạo ra dòng clone 3 TẠO DÒNG cloning - Tạo dòng DNA tạo dòng phân tử-molecular cloning - Tạo dòng tế bào - Tạo dòng động vật tạo dòng sinh sản- reproductive cloning nhân bản vô tính-được sử dụng rộng rãi khi cừu Dolly ra đời-1996 - Tạo dòng liệu pháp -therapeutic cloning tạo dòng nghiên cứu - research cloning tạo dòng không sinh sản - non-reproductive cloning để thu nhận tế bào gốc phục vụ việc sửa chữa mô. 4 NHÂN BẢN VÔ TÍNH Nhân bản phôi người và động vật có thể xảy ra trong tự nhiên hoặc nhân tạo. sinh đôi cùng trứng Việnchănnuôi quốc gia Từ Liên Hà Nội 2005 5 NHÂN BẢN VÔ TÍNH Có hai kiểu nhân bản động vật Nhân bản phôi nhân bản từ các tế bào phôi Nhân bản vô tính từ các tế bào trưởng thành có nhân lưỡng bội. 6 LỊCH SỬ NHÂN BẢN VÔ TÍNH Năm 1894 Hans Dreisch tách phôi 2-4tb nhím biển Năm 1901- Hans Spemann tách phôi 2 TB của sa giông newt thành 2 phần 2 ấu trùng hoàn chỉnh. Năm 1902 tách phôi kì nhông ở giai đoạn 2 TB mỗi TB phát triển thành 2 cá thể trưởng thành. Năm 1952 Robert Briggs Thomas tạo dòng 1con ếch cự Rana pipiens cấy nhân TB giai đoạn muộn của phôi vào trứng chưa thụ tinh đã loại nhân trứng phân chia nhưng không phát triển. Năm 1959 - Thỏ ra đời bằng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm. 7 LỊCH SỬ NHÂN BẢN VÔ TÍNH Năm 1968 - Edwards và Bavister thụ tinh trứng người trên in vitro. Năm 1979 - Karl Illmensee công bố nhân bản được ba con chuột từ một phôi ban đầu. Năm 1984 - Steen Willadsen nhân bản thành công cừu từ các tế bào phôi bằng kỹ thuật chuyển nhân tế bào phôi. Năm 1986 - Steen Willadsen nhân bản một con bò từ các tế bào phôi một tuần tuổi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    35    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.