Characterization of some local pea (Pisum sativum L.) genotypes for agro-morphological traits and mineral concentrations

The aim of the study "Characterization of some local pea (Pisum sativum L.) genotypes for agro-morphological traits and mineral concentrations" is to evaluate diversity among the Turkish local pea germplasm for mineral concentrations and agro-morphological traits for breeding programs. The experiment was conducted during 2018/2019 and 2019/2020 and arranged according to an augmented block design with 40 local genotypes and two standard check cultivars (Carina and Jof). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.