Characterization of arbuscular mycorrhizal fungal communities associated with vineyards in northwestern Iran

The study "Characterization of arbuscular mycorrhizal fungal communities associated with vineyards in northwestern Iran" was aimed to investigate AMF spore density, species composition, mycorrhizal colonization patterns, and correlation of these indices with soil physicochemical parameters at four vineyards located in one of the most important grape-producing regions of Iran (West Azerbaijan province). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    61    2    01-12-2023
168    211    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.