Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Hoàng Văn Thụ

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức trọng tâm của môn học, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo "Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Hoàng Văn Thụ" dưới đây. | TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ ĐỀ CƯƠNG ÔN CUỐI KỲ I KHỐI 11 BỘ MÔN TIẾNG ANH NĂM HOC 2022 2023 ̣ 1. MỤC TIÊU . Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về Unit 1 2 3 4 amp 5 trọng tâm unit 3 4 5 . . Kĩ năng Học sinh rèn luyện các kĩ năng Reading Writing amp Language 2. NỘI DUNG . Phonetics amp Pronuciation unit1 5 . Vocabulary and Grammar Modal verbs should ought to must have to may might etc. Linking verbs Cleft sentences To infinitives after certain adjectives and nouns. Verb tenses past simple vs. present perfect Wordformation . Topics for reading The generation gap Relationships. Becoming Independent Caring for those in need Being part of ASEAN . Writing Rewrite sentences by using modal verbs Rewrite sentences by using cleft sentence Rewrite sentences by using To infinitive Rewrite sentences by using collocations phrasal verbs Đềkiểmtratiếnganhkhối 11cuốikỳ 1 gồm 40 câu thờigian50phút Mức độ nhận thức Tổng số câu Nội dung Nhận Thông Vận dụng TT kiến thức biết hiểu Vận dụng cao TL TN 1 2 2 0 0 0 4 Phonetics Grammar 2 Vocabulary 10 4 6 6 8 18 3 Reading 3 2 3 2 0 10 Tổng TN 14 7 8 3 32 TL 1 1 1 5 8 . Câuhỏivàbàitập minh họa Tựluận Rewrite the following sentences using the words given 1. When did you last see Gone with the wind How long . . . 2. How long have you worked as a teacher When 3. It is 2 years since Nam last went to the cinema Nam has . 4. They are going to spend their holiday in China. cleft sentence It . 5. Don t expect that everybody will understand you. It s unreasonable. It s . . 6. His mother was very surprised when she heard that he would take part in English speaking contest. His mother . . 7. That he decided to apply for the job surprised all of us. His decision 8. We didn t know that they were going to PhuQuoc for their summer holiday. We didn t know . . . 9. Dung tried her best to win the first prize. Effort Dung . . 10. Ann was selected to participate in the speaking contest. She was proud. Ann was proud . 11. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
247    59    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.