Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Bắc Thăng Long

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức trọng tâm của môn học, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo "Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Bắc Thăng Long" dưới đây. | TRƯỜNG THPT BẮC THĂNG LONG ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12 NĂM HỌC 2022 - 2023 Câu 1 Chất thuộc loại đisaccarit là A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ. Câu 2 Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. Câu 3 Có thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn bằng phản ứng A. Tách nước B. Hidro hóa C. Đề hidro hóa D. Xà phòng hóa Câu 4 Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO. Câu 5 Cho các chất lỏng axit axetic glixerol triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên chỉ cần dùng A. nước và quỳ tím B. nước và dd NaOH C. dd NaOH D. nước brom Câu 6 Phát biểu nào sau đây không đúng A. Triolein có khả năng tham gia pứ cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni. B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước. C. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dd kiềm. D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo. Câu 7 Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình A. Hidro hóa có Ni xt B. Cô cạn ở nhiệt độ cao. C. Làm lạnh D. Xà phòng hóa Câu 8 Chất béo là trieste của axit béo với A. ancol etylic. B. ancol metylic. C. etylen glicol. D. glixerol. Câu 9 Cho 12 gam hỗn hợp gồm anđehit fomic và metyl fomiat có khối lượng bằng nhau tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 NH3. Khối lượng Ag sinh ra là A. 108 0 gam. B. 64 8 gam. C. 86 4 gam. D. 43 2 gam. Câu 10 Triolein không tác dụng với chất hoặc dd nào sau đây A. H2O xúc tác H2SO4 loãng đun nóng . B. Cu OH 2 ở điều kiện thường . C. Dd NaOH đun nóng . D. H2 xúc tác Ni đun nóng . Câu 11 Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C15H31COONa và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. Câu 12 Cho sơ đồ chuyển hóa H2 d- Ni to NaOH d- to HCl Trolein X Y Z Tên của Z là A. axit oleic B. axit linoleic C.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.