Ảnh hưởng của các chất bổ sung đến sự sinh trưởng và năng suất nấm rơm (Volvariella volvacea) trồng trong nhà

Bài viết Ảnh hưởng của các chất bổ sung đến sự sinh trưởng và năng suất nấm rơm (Volvariella volvacea) trồng trong nhà nghiên cứu và ứng dụng các chất bổ sung có nguồn gốc hữu cơ, từ các khoáng chất và vitamin không chỉ giúp nâng cao năng suất và chất lượng nấm rơm mà còn giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. | Tuyển tập Hội nghị Nấm học Toàn quốc lần thứ 4 doi ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT BỔ SUNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM Volvariella volvacea TRỒNG TRONG NHÀ Lê Tấn Hiệp Trần Văn Bé Năm Trần Nhân Dũng Viện Nghiên cứu amp Phát triển Công nghệ Sinh học Trường Đại học Cần Thơ Email tndung@ TÓM TẮT Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu xác định chất bổ sung phù hợp để phục vụ cho công tác nhân giống và sản xuất nấm rơm Volvariella volvacea . Cơ chất được sử dụng là rơm và các nguồn dinh dưỡng hữu cơ là bột lông vũ bã đậu nành cám bắp và các dinh dưỡng khoáng vitamin. Thí nghiệm 1 bố trí gồm 16 nghiệm thức để đánh giá hiệu quả của các khoáng chất từ các môi trường dinh dưỡng và vitamin trên các môi trường nhân giống cấp 1. Kết quả cho thấy tơ nấm phát triển đồng đều và nhanh nhất trên môi trường Richard bổ sung vitamin B1. Thí nghiệm 2 bố trí gồm 8 nghiệm thức để đánh giá nguồn cơ chất và dinh dưỡng hữu cơ phù hợp ở môi trường nhân giống cấp 2. Kết quả cho thấy tơ nấm phát triển nhanh nhất trên cơ chất trấu bổ sung 2 bột lông vũ. Thí nghiệm 3 được bố trí với 8 nghiệm thức với nồng độ dung dịch dinh dưỡng và dinh dưỡng hữu cơ khác nhau. Ở thí nghiệm 3 dựa vào các chỉ tiêu đánh giá cho thấy nghiệm thức 8 nghiệm thức có bổ sung 2 bột lông vũ và dung dịch dinh dưỡng Richard vitamin B1 với nồng độ 5 mL L tốt hơn so với các nghiệm thức còn lại. Cụ thể thời gian tơ nấm lan kín mô nấm nhanh trung bình 4 ngày quả thể nấm thu hoạch sớm trung bình 10 33 ngày năng suất cao nhất trung bình 857 g 4 kg rơm hiệu suất sinh học đạt trung bình 21 61 và chất lượng quả thể tốt. Từ khoá Chất bổ sung dinh dưỡng hữu cơ khoáng chất nấm rơm Volvariella volvacea vitamin. 1. GIỚI THIỆU Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL là một trong vùng trồng lúa trọng điểm của nước ta với diện tích gieo trồng 3 2 triệu ha và sản lượng lúa đạt 24 4 triệu tấn năm chiếm 55 45 sản lượng lúa cả nước Tổng cục Thống kê 2020 . Tương ứng với diện tích canh tác và sản lượng lúa thì lượng rơm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    39    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.