Xác định và phân tích các gen mã hóa HSP70 ở cây sắn (Manihot esculanta) bằng phương pháp tin sinh học

Xác định và phân tích các gen mã hóa HSP70 ở cây sắn (Manihot esculanta) bằng phương pháp tin sinh học trình bày xác định và phân tích đặc điểm của các gene Hsp70 bằng các phương pháp tin sinh học ở cây sắn, loại cây lương thực lấy củ nhiệt đới quan trọng. Kết quả nghiên cứu là tiền đề cho các nghiên cứu về chọn tạo giống loại cây lương thực có giá trị này cũng như tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn về chức năng của họ Hsp70. | BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở VIỆT NAM - HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ 5 DOI XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC GEN MÃ HÓA HSP70 Ở CÂY SẮN Manihot esculanta BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIN SINH HỌC Đồng Thị Xiêm1 2 Nguyễn Thị Oanh1 Trần Thị Thanh Huyền3 Trần Thị Mai Lan2 Lê Thị Mận2 Nông Thị Thu Huyền4 Cao Phi Bằng2 Tóm tắt. Họ gene Hsp70 có vai trò quan trọng trong sự phát triển cũng như tính chống chịu của thực vật. Tổng số có 22 gene mã hóa Hsp70 được xác định trong hệ gene của cây sắn bằng các phương pháp tin sinh học. Các MeHsp70 của cây sắn có kích thước từ 1719 tới 12265 bp. Ngoại trừ bốn gene MeHsp70-14 MeHsp70-18 MeHsp70-19 và MeHsp70-21 các gene còn lại đều phân mảnh với số lượng intron từ 1 đến 12. Các protein MeHsp70 có chiều dài từ 572 đến 894 amino acid khối lượng từ 61 97 đến 99 39 kDa có tính acid và có ái lực với nước ngoại trừ MeHsp70-21 . Dựa trên phân tích cây phát sinh chủng loại các Hsp70 của cây sắn được xếp vào năm nhóm. Sự biểu hiện của các gene MeHsp70 không giống nhau ở các điều kiện stress lạnh khác nhau. Có 21 gene MeHsp70 thay đổi mức độ biểu hiện 12 gene biểu hiện tăng 9 gene biểu hiện giảm trong điều kiện sốc lạnh so với đối chứng. 18 gene thay đổi mức độ biểu hiện 11 gene biểu hiện tăng 7 gene biểu hiện giảm trong điều kiện rèn luyện lạnh. Tương tự 17 gene thay đổi mức độ biểu hiện 10 gene biểu hiện tăng 7 gene biểu hiện giảm trong điều kiện sốc lạnh sau rèn luyện. Gene MeHsp70-20 không thay đổi mức độ biểu hiện ở tất cả các điều kiện stress lạnh so với đối chứng. Phân tích in silico họ gene Hsp70 là cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về tách dòng gene và phân tích chức năng của các gene trong họ Hsp70 ở cây sắn. Từ khóa Biểu hiện gene cây phát sinh chủng loại cây sắn Manihot esculanta protein sốc nhiệt 70 Hsp70 tin sinh học. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Sắn Manihot esculanta là cây lương thực lấy củ rất quan trọng đối với hơn tám trăm triệu người trên thế giới Ceballos et al. 2020 . Đồng thời sắn cũng là nguyên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.