Vai trò của lignin và hemixenlulozơ đối với vật liệu than sinh học từ vỏ trấu trong xử lý nước thải

Bài viết Vai trò của lignin và hemixenlulozơ đối với vật liệu than sinh học từ vỏ trấu trong xử lý nước thải xem xét vai trò của lignin/hemixenlulozơ trong việc hình thành vật liệu than sinh học từ trấu. | KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC TRÁI ĐẤT MỎ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG LẦN THỨ V Doi VAI TRÒ CỦA LIGNIN VÀ HEMIXENLULOZƠ ĐỐI VỚI VẬT LIỆU THAN SINH HỌC TỪ VỎ TRẤU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phạm Hoàng Giang Phạm Thị Thúy Nguyễn Mạnh Khải Khoa Môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội 334 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội TÓM TẮT Việc sử dụng nguyên liệu than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp để xử lý nước thải đang trở nên phổ 1 0F biến hơn trong nghiên cứu. Than sinh học từ trấu đang là một trong những hướng nghiên cứu được lựa chọn vì hiệu quả và thân thiện với môi trường. Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét vai trò của lignin hemixenlulozơ trong việc hình thành vật liệu than sinh học từ trấu. Trấu được xử lý để loại bỏ lignin và hemixenlulozơ trước khi nung ở 400 oC trong 4 giờ để sản xuất nguyên liệu than sinh học. Hình ảnh SEM của vật liệu cho thấy sau khi loại bỏ lignin hemixenlulozơ vật liệu biến tính trở nên xốp hơn. Kết quả FTIR cũng cho thấy rằng các đỉnh đặc trưng của lignin và hemixenlulozơ đã bị loại bỏ khỏi các vật liệu biến đổi. Thời gian phản ứng và thí nghiệm nồng độ ban đầu được sử dụng để đánh giá khả năng loại bỏ chất hữu cơ xanh methylen của than sinh học. Dựa trên điều này các vật liệu không chứa lignin hemixenlulozơ mặc dù có độ xốp cao hơn nhưng khả năng loại bỏ hữu cơ kém hiệu quả hơn đặc biệt là các vật liệu không chứa lignin. Điều này cho thấy rằng các thành phần lignin hemixenlulozơ đóng một vai trò trong vật liệu than sinh học. Từ khóa Than sinh học trấu phụ phẩm nông nghiệp xử lý nước thải. 1. MỞ ĐẦU Trong một vài thập kỷ gần đây sự phát triển mạnh của kinh tế cũng như bùng nổ dân số đã tạo ra nhiều sức ép lên môi trường sống một trong số đó là vấn đề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm các chất hữu cơ độc hại. Các hoạt động công nghiệp hay sinh hoạt của con người đã phát thải một số lượng lớn các chất độc hại này vào môi trường đất và nước cuối cùng tác động ngược lại tới con người. Hấp phụ đã được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    40    1    04-12-2023
25    58    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.