Ứng dụng DRASTIC kết hợp với GIS phân vùng dễ bị tổn thương tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Bài viết Ứng dụng DRASTIC kết hợp với GIS phân vùng dễ bị tổn thương tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nghiên cứu cho thấy chỉ số DRASTIC kết hợp với GIS là một công cụ hỗ trợ hữu ích cho các nhà ra quyết định nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất tại đảo. | KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC TRÁI ĐẤT MỎ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG LẦN THỨ V Doi ỨNG DỤNG DRASTIC KẾT HỢP VỚI GIS PHÂN VÙNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ TỈNH BÌNH THUẬN Nguyễn Hải Âu 1 Tất Hồng Minh Vy1 Nguyễn Anh Quốc2 0F 1 Viện Môi trường và Tài nguyên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 142 Tô Hiến Thành Phường 14 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh 2 Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 15 Nguyễn Tất Thành Phan Thiết Bình Thuận TÓM TẮT Các tác động của con người trong khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất xả thải thay đổi lớp phủ lượng nước bổ cập làm cho các tầng chứa nước ở huyện đảo có nguy cơ dễ bị tổn thương cao. Trong nghiên cứu này mô hình DRASTIC với trọng số được tối ưu hóa thông qua phương pháp Entropy trong môi trường Hệ thống thông tin địa lý được ứng dụng để phân vùng dễ bị tổn thương tầng chứa nước bazan huyện đảo Phú Quý. Bộ trọng số Entropy của các thông số thành phần DRASTIC được tính toán từ số liệu thu thập từ các lỗ khoan quan trắc để phản ánh tính khách quan của tính dễ bị tổn thương trong khu vực. Kết quả thu được nằm trong được phân thành ba cấp độ vùng có tính bị tổn thương thấp là 1 dễ bị tổn thương trung bình là 70 và vùng dễ bị tổn thương cao là 29 diện tích khu vực nghiên cứu. Chúng tôi kết luận rằng tính dễ bị tổn thương nước dưới đất có nguy cơ cao đối với các khu vực tầng chứa nước lộ trên bề mặt tỷ lệ che phủ thấp và hoạt động khai thác nhiều. Nghiên cứu này cho thấy chỉ số DRASTIC kết hợp với GIS là một công cụ hỗ trợ hữu ích cho các nhà ra quyết định nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất tại đảo. Từ khóa Trọng số Entropy DRASTIC đảo Phú Quý. 1. MỞ ĐẦU Nước dưới đất dễ bị tổn thương bởi các hoạt động khai thác và thay đổi mục đích sử dụng đất bề mặt 1 . Quản lý đánh giá mức độ phù hợp của nguồn nước các kỹ thuật đánh giá chất lượng nước được tính toán dựa vào các thông số đặc trưng để tiến hành phân vùng giám sát và quản lí nguồn nước được sử dụng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    58    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.