Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính khi đầu tư dự án chung cư cho người thu nhập thấp

Chung cư dành cho người thu nhập thấp là vấn đề đang được bàn luận rất nhiều ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Việc làm sao để có nhiều nhà ở xã hội giá rẻ đã được đề cập đến. Bài viết trình bày các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính khi đầu tư dự án chung cư cho người thu nhập thấp. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC nNgày nhận bài 14 11 2022 nNgày sửa bài 02 12 2022 nNgày chấp nhận đăng 15 12 2022 Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính khi đầu tư dự án chung cư cho người thu nhập thấp Risk factors affecting financial efficiency when investing in apartment projects for low- income people gt THS NGUYỄN KHẮC QUÂN1 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG2 ĐỖ THỊ MỸ HỒNG2 TRẦN THỊ PHƯƠNG HIỀN2 HUỲNH TRÚC NHƯ2 1 GV Khoa Xây dựng Trường Đại học Mở Email . 2 SV Ngành Quản lý Xây dựng Trường Đại học Mở Email 1851042009hang@ 1851042010hong@ 1851042011quang@ 1851040020hien@ 1851040053nhu@ TÓM TẮT ABSTRACT Chung cư dành cho người thu nhập thấp là vấn đề đang được bàn Apartment for low-income people is an issue that is being luận rất nhiều ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Việc làm sao để discussed a lot in Vietnam recently. How to get more affordable có nhiều nhà ở xã hội giá rẻ đã được đề cập đến. Tuy nhiên vẫn social housing has been mentioned. However no effective solution chưa có giải pháp nào hữu hiệu. Với góc nhìn về rủi ro tài chính has been found yet. From a financial risk perspective This paper bài báo này đã xác định được những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến has identified the risk factors affecting financial performance hiệu quả tài chính khi đầu tư dự án chung cư cao tầng dành cho when investing in high-rise apartment projects for low-income người thu nhập thấp. Kết quả phân tích mức độ rủi ro cho thấy tất people. The results of the risk analysis show that all factors have cả các yếu tố đều có mức độ rủi ro từ bình thường đến cao. Trong a level of risk from normal to high. In which the study pointed out đó nghiên cứu chỉ ra mười ba yếu tố có mức độ rủi ro cao mức độ thirteen factors with a high level of risk including Construction rủi ro từ - bao gồm Chi phí xây dựng công trình tăng costs increased compared to the total estimate Fluctuations in so với tổng dự toán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    312    5    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.