Một số kết quả ứng dụng mô hình toán minh giải số liệu từ trường cảm ứng xác định vị trí dòng rò qua đập đất

Bài viết Một số kết quả ứng dụng mô hình toán minh giải số liệu từ trường cảm ứng xác định vị trí dòng rò qua đập đất giới thiệu mô hình toán ECF (Electric Current Flow) xây dựng vị trí dòng dẫn ưu tiên dựa trên số liệu từ trường cảm ứng. Mô hình toán được viết lại dưới dạng phần mềm tính MDA và ứng dụng thử nghiệm trên số liệu mô phỏng trên phần mềm Ansys Maxwell 3D. | MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN MINH GIẢI SỐ LIỆU TỪ TRƢỜNG CẢM ỨNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ DÒNG RÒ QUA ĐẬP ĐẤT LÊ THANH TÀI HUỲNH THỊ THU HƢƠNG LẠI VIẾT HẢI NGUYỄN HỮU QUANG BÙI TRỌNG DUY Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp Số 1 DT 723 - Phường 12 - Đà Lạt Email tailt@ Tóm tắt Rò rỉ qua đập và hồ chứa có thể gây ra mất ổn định cấu trúc đập và dẫn đến phá hủy đập. Việc khảo sát sự rò rỉ của nƣớc hồ qua đập không chỉ gói gọn vào xác định các thông số đặc trƣng cho lƣu lƣợng thấm mà còn phải xác định đƣợc vị trí dòng rò từ đó giúp cơ quan quản lý khắc phục sự cố mất an toàn đập kịp thời. Báo cáo này giới thiệu mô hình toán ECF Electric Current Flow xác định vị trí dòng dẫn ƣu tiên dựa trên số liệu từ trƣờng cảm ứng. Mô hình toán đƣợc viết lại dƣới dạng phần mềm tính MDA và ứng dụng thử nghiệm trên số liệu mô phỏng trên phần mềm Maxwell 3D. Kết quả tính độ sai lệch trung bình giữa các tọa độ đƣờng khớp với dòng rò mô hình δx 2 3 và δz 6 0 là tƣơng đối nhỏ. Ngoài ra mô hình ngƣợc sau đó đƣợc xây dựng dựa trên vị trí dòng dẫn vừa xác định để so sánh từ trƣờng tạo ra giữa mô hình giả định và mô hình ngƣợc. Kết quả sai số căn quân phƣơng chuẩn hóa Normalized root-mean-square deviation NRMSD giữa từ trƣờng của hai mô hình bằng 0 2 là chấp nhận đƣợc. Từ đó báo cáo cho thấy khả năng xác định vị trí dòng dẫn ƣu tiên bằng mô hình toán ECF là khá khả quan. Các nghiên cứu tiếp theo Nhóm nghiên cứu sẽ đƣợc tiếp tục để hoàn thiện mô hình toán ECF xây dựng hoàn chỉnh phần mềm xử lý số liệu từ trƣờng MDA nhằm triển khai ứng dụng cho số liệu thực địa phục vụ nhu cầu khảo sát dòng rò góp phần tích cực vào công tác xử lý đảm bảo an toàn đập. Từ khóa Từ trường ECF Đập dòng thấm MDA 1. MỞ ĐẦU Trong thực tế việc khảo sát sự rò rỉ của nƣớc hồ qua đập bằng phƣơng pháp đánh dấu chủ yếu chỉ xác định đƣợc các thông số đặc trƣng cho lƣu lƣợng thấm nhƣ vận tốc trung bình số kênh thấm mà không cho các thông tin về vị trí dòng rò rỉ ngầm trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
532    128    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    67    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.