Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Sơn Động số 3

"Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Sơn Động số 3" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo đề cương được chia sẻ sau đây. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH 12 A. LÝ THUYẾT 1. Tense Revision Tất cả các thời The simple present tense the present continuous tense the past simple tense the past continuous tense the present perfect tense the present perfect continuous tense the past perfect tense the past perfect continuous tense the simple future tense the near future the future continuous. Ở mỗi thời yêu cầu nắm được Form cấu trúc Use cách dùng và Time expressions Cụm từ thời gian đặc trưng 2. Reported Speech Cách dùng các động từ trần thuật say tell report Các nguyên tắc biến đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp Đổi ngôi đổi thời thì đổi các từ chỉ không gian và thời gian. Lưu ý Những trường hợp không lùi thời Động từ ở mệnh đề chính ở thời hiện tại hoặc tương lai eg say have has said will say những cấu trúc giả định không có thực wish if loại 2 và 3 as if as though if only lời trực tiếp diễn tả một chân lý hoặc một tình huống không đổi. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi có từ để hỏi Wh Qs và câu hỏi không có từ để hỏi Yes No Qs Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu orders and requests câu có chức năng ngôn ngữ lời mời đe dọa cảnh báo 3. Passive Voice Quy tắc chuyển câu chủ động sang bị động và ngược lại. Nội động từ và ngoại động từ. Cấu trúc bị động ở các thời cơ bản động từ khuyết thiếu. Một số dạng câu bị động khác bị động sai khiến bị động của động từ chỉ giác quan bị động động từ chỉ ý kiến bị động kép bị động của câu mệnh lênh 4. Conditional Sentences 4 loại câu điều kiện yêu cầu nắm được cách dùng cấu trúc mệnh đề phụ chỉ điều kiện và mệnh đề chính. Chuyển câu điều kiện sang unless và ngược lại. Một số từ cụm từ có thể dùng thay cho If trong câu điều kiện Provided that as long as so long as suppose supposing in case even if Đảo ngữ của câu điều kiện cả 3 loại 5. Relative Clauses 1 Cách dùng đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ who m which that whose why when where. Trường hợp có thể bỏ được đại từ quan hệ omitted relative pronouns Phân loại mệnh đề quan hệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    341    1    07-12-2023
97    131    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.