Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Sơn Động số 3

"Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Sơn Động số 3" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa lớp 10. Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo đề cương được chia sẻ sau đây. | CÂU HỎI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ MÔN HÓA HỌC 10 Năm học 2021 2022 Câu 1 Các hạt cấu tạo nên nguyên tử của hầu hết các nguyên tố là SA. p n. B. n e. C. e n. D. p n e. Câu 2 Hạt nhân nguyên tử chứa các loại hạt là A. n e. B. p n e. C. p e. D. p n. Câu 3 Điện tích của p n e trong nguyên tử theo qui ước lần lượt là A. 1 1 0. B. 1 0 1 . C. 1 1 0. D. 1 0 1 . Câu 4 Tên các lớp e trong nguyên tử từ 1 đến 3 lần lượt là A. K L M. B. K M N. C. M L N. D. K L N. Câu 5 Ký hiệu các phân lớp trong nguyên tử gồm các chữ cái thường là A. s p d. B. s p d f. C. p d f g. D. p n e f. Câu 6 Đặc điểm chung lớp e ngoài cùng của đa số nguyên tố kim loại là A. có nhiều e 5 6 7. B. có 8e. C. có ít e 1 2 3. D. có 4e. Câu 7 Cấu hình e nguyên tử của nguyên tố có Z 11 là A. 1s2 2s2 2p6 3s2. B. 1s2 2s2 2p6 3s1. C. 1s2 2s2 2p6 4s1. D. 1s2 2s2 2p7 3s1. Câu 8 Kí hiệu nguyên tử Flo có 9p 10n là A. F B. Sc C. K D. Ca Câu 9 Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có hạt nhân chứa 19p và 20n A. F B. Sc C. K D. Ca Câu 10 Cho cấu hình e nguyên tử nguyên tố X là 1s2 2s2 2p6 3s23p5. a Số e lớp ngoài cùng của X là A. 2. B. 3. C. 5. D. 7. b X là nguyên tố gì A. Kim loại. B. Phi kim. C. Khí hiếm. D. Không biết. Câu 11 Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e lớp ngoài cùng có 3e. a Số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là A. 3 B. 15 C. 14 D. 13 b Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A. chu kì 3 nhóm IIIA B. Chu kì 3 nhóm VA. C. Chu kì 3 nhóm IIIB D. Chu kì 3 nhóm VB. c X là nguyên tố gì A. Kim loại. B. Phi kim. C. Khí hiếm. D. Không biết. Câu 12 Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng A. số p và n. B. số n. C. điện tích hạt nhân. D. số khốiA. Câu 13 Sô electron tôi đa trong cac phân l ́ ́ ́ ớp s p d f lân l ̀ ượt la ̀ A. 2 6 10 14. B. 1 3 5 7. C. 2 4 6 8. D. 2 8 8 18. Câu 14 Tổng số hạt p n e trong là A. 19 B. 29 C. 30 D. 32 Câu 15 Cấu hình e nào sau đây là đúng A. 1s2 2s2 2p6. B. 1s2 2s1 2p6. C. 1s2 2s2 2p7. D. 1s2 2s2 2p6 4s1. Câu 16 Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo mấy nguyên tắc A. 1. B. 2. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.