Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán - Trường THPT Can Lộc, Hà Tĩnh (Lần 1)

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12 tài liệu “Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán - Trường THPT Can Lộc, Hà Tĩnh (Lần 1)”, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm được các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GD amp ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN I NĂM 2023 TRƯỜNG THPT CAN LỘC MÔN TOÁN HỌC Đề thi có 04 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Họ và tên học sinh . Mã đề 201 Số báo danh . Câu 1. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là A. x 2 . B. y 2 . C. y 2 . D. x 2 . Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình log 3 x 1 1 là A. 4 B. 1 4 C. 4 D. 1 4 Câu 3. Trong không gian Oxyz hình chiếu vuông góc của điểm M 2 1 3 trên đường Ox có tọa độ là A. 2 0 0 . B. 2 1 0 . C. 2 0 3 . D. 0 1 3 . Câu 4. Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại A. 3 4 . B. 5 3 . C. 4 3 . D. 3 5 . 1 Câu 5. dx bằng x 1 1 A. 2 C B. ln x C C. 2 C D. ln x C x x Câu 6. Trong không gian Oxyz cho hai điểm A 1 2 3 B 1 0 1 . Trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là 2 4 A. 2 2 2 B. 0 2 4 C. 0 1 1 D. 0 3 3 Câu 7. Cho hàm số y f x liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số nghiệm của phương trình 2 f x 3 0 là A. 0. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 8. Trong không gian Oxyz điểm M thỏa mãn OM 3i 2k . Tọa độ điểm M là A. 2 3 0 . B. 3 2 0 . C. 0 3 2 . D. 3 0 2 . Câu 9. Cho khối nón có chiều cao h 2 và bán kính đáy r 3 . Thể tích của khối nón đã cho bằng A. 4 . B. 24 . C. 6 . D. 36 . x 1 Câu 10. Đồ thị hàm số y có đường tiệm cận ngang là đường thẳng nào dưới đây 4x 1 1 1 A. y . B. x 1. C. y 1. D. x . 4 4 Câu 11. Nghiệm của phương trình log2 3x 8 2 là 4 A. . B. 4. C. 4. D. 12. 3 Câu 12. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây A. y x 3 3x 1. B. y x 3 3x 2 1. C. y x 3 3x 1. D. y x 4 2 x 2 1. Câu 13. Cho cấp số cộng un với u1 3 và u2 9 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 12. B. 6. C. 3. D. 6. Câu 14. Gọi S là tập nghiệm của phương trình 9 x 9 0 . Tổng các phần tử của S bằng 10 A. 10. B. 2. C. . D. 1. 3 Trang 1 4 - Mã đề 201 1 2 Câu 15. Cho các số thực dương a b thỏa mãn log 2 a 2 log 1 0 . Mệnh đề nào dưới đây đúng 4 4 b A. ab 2 4 . B. ab 8 . C. a 2b 16 . D. ab 4 . Câu 16. Cho hình nón có thiết diện qua trục .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    441    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.