Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 4.3 - Nguyễn Thị Phương Dung

Bài giảng "Kinh tế chính trị: Chương - Nguyễn Thị Phương Dung" được biên soạn với nội dung chính trình bày về năm đặc điểm của Chủ nghĩa tư bản độc quyền bao gồm: Sự hình thành các tổ chức độc quyền; Tư bản tài chính và các trùm tài phiệt; Xuất khẩu tư bản; Sự phân chia thị trường thế giới giữa các liên minh độc quyền; Sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng! | BÀI GIẢNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã học phần SSH 1121 Tài liệu học tập hỗ trợ sinh viên khối không chuyên ngành Mác Lênin ĐH Bách Khoa Hà Nội Khoa Lý luận Chính trị GV Nguyễn Thị Phƣơng Dung CHƢƠNG IV KINH TẾ CHÍNH TRỊ CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 1. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng 2. Độc quyền trong nền kinh tế thị trƣờng 3. Năm đặc điểm của chủ nghĩa tƣ bản độc quyền 4. Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền nhà nƣớc CHƢƠNG IV CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG của Chủ nghĩa 3. Năm đặc điểm tƣ bản độc quyền 3. Năm đặc điểm của Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền . Sự hình thành các tổ chức độc quyền CHƢƠNG IV . Tƣ bản tài chính và các trùm tài phiệt . Xuất khẩu tƣ bản . Sự phân chia thị trƣờng thế giới giữa các liên minh độc quyền . Sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cƣờng quốc . Sự hình thành các tổ chức độc quyền Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền Nguyên nhân 3. Năm đặc điểm của Do cạnh tranh tự do TB nhỏ phá sản gt còn lại TB lớn cạnh tranh gt cạnh tranh không có lợi gt liên minh Do sự phát triển các thành tựu KHKT gt để ứng dụng vào SX cần vốn lớn thời gian hoàn vốn chậm rủi ro cao gt từng nhà TB khó đáp ứng được gt liên minh Do khủng hoảng kinh tế gt TB nhỏ phá sản TB lớn cũng thiệt hại gt để phục hồi vượt qua khó khăn gt liên minh . Sự hình thành các tổ chức độc quyền Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền Khái niệm 3. Năm đặc điểm của Tổ chức độc quyền là - Liên minh các NTB dưới nhiều hình thức khác nhau - Tập trung trong tay phần lớn việc sản xuất amp tiêu thụ một hoặc một số hàng hóa nào đó - Mục đích thu được lợi nhuận độc quyền cao . Sự hình thành các tổ chức độc quyền Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền Các hình thức tổ chức độc quyền 3. Năm đặc điểm của Hình thức Mô tả Đầu vào Sản xuất Đầu ra TCĐQ đa ngành thao túng nhiều lĩnh Consortium vực trong phạm vi một nền kinh tế Trust Syndicate TCĐQ đơn ngành thống nhất về lưu Thống Thống Thống Trust thông và sản xuất nhất nhất nhất TCĐQ đơn ngành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    108    3    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.