Khảo sát chất lượng cuộc sống bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Bài viết Khảo sát chất lượng cuộc sống bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trình bày khảo sát chất lượng cuộc sống bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối bằng bộ câu hỏi SF-36. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 521 - th ng 12 - sè 1 - 2022 V. KẾT LUẬN Pratte-Santos R. Demuner C 2018 . Radiographic evaluation of root canal treatment 1. Khám lâm sàng 52 răng được điều trị nội performed by undergraduate students part I nha sau 1 tháng trám bít có 1 răng có triệu chứng iatrogenic errors. Iran. Endod. J. 13 30. đau các triệu chứng khác không ghi nhận được. 4. Elsayed R. O. Abu-Bakr N. H. và Ibrahim Y. 2. Kết quả trám bít trên phim X quang E. 2011 quot Quality of root canal treatment performed by undergraduate dental students at - Tỷ lệ răng trám bít đúng chiều dài làm the University of Khartoum Sudan quot Aust Endod J. việc và khít sát tốt là 37 2 pp. 56-60. - Tỷ lệ răng trám bít đúng chiều dài làm 5. Grayli E. Peyvandi A. Mallahi M. Naeemi việc nhưng không khít sát tốt là S. Afshari E. 2021 Radiographic Evaluation of Iatrogenic Errors of Root Canal Treatments - Tỷ lệ răng trám bít sai chiều dài làm việc Performed in an Undergraduate Dental Clinic. J. nhưng khít sát tốt là 25 Dent. Mater. Tech. 10 16 21. - Tỷ lệ răng trám bít sai chiều dài làm việc 6. Polycarpou N. 2005 quot Prevalence of persistent và không khít sát tốt là pain after endodontic treatment and factors affecting its occurrence in cases with complete radiographic TÀI LIỆU THAM KHẢO healing quot Int Endod J. 38 3 pp. 169-78. 1. Nguyễn Hoàng Minh Trung 2014 Khảo sát 7. Rapo H. Oikarinen-Juusola K. Laitala M. tình hình điều trị nội nha tại khu lâm sàng Khoa Pesonen P. Anttonen V. Outcomes of Răng Hàm Mặt Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ endodontic treatments performed by dental Đại học Y Dược Cần Thơ Cần Thơ. students-a follow-up study. J. Dent. Oral Biol. 2. Alsulaimani . Al-Manei . Alsubait 2017 2 1046. . AlAqeely . Al-Shehri . Al-Madi 8. Ribeiro . Henckel . Mello . . 2015 . Effects of clinical training and case Felippe . Felippe . 2019 difficulty on the radiographic quality of root canal Radiographic analysis the obturation s quality in .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    28    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.