Đề thi học sinh giỏi môn GDCD lớp 9 năm 2021-2022 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Với mong muốn giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi sắp tới. xin gửi đến các bạn 'Đề thi học sinh giỏi môn GDCD lớp 9 năm 2021-2022 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên’. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi. | UBND TP. I NGUYEN rci rm cHeN Hec srNH Gror Lop 9 PHONG DUC VA DAO r4O Nim hgc 2021-2022 vr0N GrAo DUC cONG DAN pp CrrfruH THUC Thdi gian ldm bdi 150 philt kh6ng kE thdi gian giao di Cflu I 5 0 diAm Trinh b amp y nhfrng hi6u bii5t vA dan chri vi f nghia cria vi c thgc hi6n d6n cht Chi 16 m5i quan h gifra dan chfi vd ki luat Cho bitit c6c hinh thric hogt d6ng nhim ph6t huy quy6n ldm cht cria hgc sinh vd tr6ch nhi6m thgc hiQn d6n chri cta hgc sinh trong nhd trudng C6u II 5 0 di1m l Tdng Thu kfLi n hgp qu6c Antonio Guterres d6 ph6t bi6u vi t Nam c6 nhicng d6ng gdp tich cqtc vd cd trdch nhiam Ui Lian hry quiic vd trong cdc vrin cti todn cdu nhrit ld tai HQi ding Bdo an LiAn hqp qu6 quot ViQt Nam lir m6t nhdn d quan trsng d6ng g6p vdo hda binh 6n dinh trong khu vuc. 1. Em hi6u hod binh ld gi vi vi sao c6n phdi b6o vC hod binh Cho bi6t j nghla vd bi6u hi6n cria c6c ho4t dQng b6o vC hod binh 2. N6u nhirng ho4t dQng ctia Nhi nudc ta aC tning

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    480    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.