Ebook Advances in 3D printing and additive manufacturing technologies: Part 1

Part 1 of ebook "Advances in 3D printing and additive manufacturing technologies" provide readers with content about: influence of process parameters on tensile strength of additive manufactured polymer parts using taguchi method; determination and comparison of the anisotropic strengths of fused deposition modeling P400 ABS; estimation of the effect of process parameters on build time and model material volume for FDM process optimization by response surface methodology and grey relational analysis; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    57    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.