Ebook Business statistics: For contemporary decision making (Sixth edition) - Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook "Business statistics: For contemporary decision making" provide readers with content about: regression analysis and forecasting; simple regression analysis and correlation; multiple regression analysis; building multiple regression models; time-series forecasting and index numbers; nonparametric statistics and quality; analysis of categorical data; nonparametric statistics; statistical quality control; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.