Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn

Đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn" đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực; phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn trong thời gian tới. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - HÀN MAI THY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng năm 2014 Công trình đƣợc hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Trƣơng Bá Thanh Phản biện 1 TS. Đoàn Gia Dũng Phản biện 2 Đinh Văn Sơn Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 7 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU cấp thiết của đề tài Doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển và cạnh tranh với các đối thủ khác thì đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động sáng tạo tay nghề vững vàng. Để làm được điều đó thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực phải luôn được doanh nghiệp đặt vào mục tiêu chính cho sự phát triển vững mạnh của doanh nghiệp. Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường. Định hướng trong những năm tới công ty sẽ trang bị thêm thiết bị máy móc hiện đại hơn dẫn đến nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao là rất cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng đó công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn rất chú trọng đến việc nâng cao vấn đề phát triển nguồn nhân lực. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn làm luận văn cao học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực - Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn trong thời gian qua - Đề xuất một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng nghiên cứu Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    49    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.