Kết quả điều trị bước một thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ 1 bệnh nhân nữ giới ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB–IV

Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị bước 1 thuốc ức chế tyrosin kinase thế hệ 1 ở bệnh nhân nữ giới mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB–IV. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi tiến cứu trên 75 bệnh nhân nữ mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB–IV, có đột biến EGFR, điều trị bước 1 thuốc ức chế tyrosin kinase thế hệ 1 tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2019-2021. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 521 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2022 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT THUỐC ỨC CHẾ TYROSINE KINASE THẾ HỆ 1 BỆNH NHÂN NỮ GIỚI UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIIB-IV Vũ Văn Thịnh1 Phạm Cẩm Phương2 TÓM TẮT Response to brain damage 59 1 . The response was higher in the group having the adverse event in the 68 Mục tiêu Đánh giá kết quả điều trị bước 1 thuốc skin with both gefitinib and erlotinib statistically ức chế tyrosin kinase thế hệ 1 ở bệnh nhân nữ giới significant . Prolonged progression-free survival was mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB IV. 12 5 0 6 months median of 12 months. The Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên prolonged progression-free survival median of two cứu hồi tiến cứu trên 75 bệnh nhân nữ mắc ung thư groups using gefitinib and erlotinib as first-line phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB IV có đột biến treatment is non statistical significance. The EGFR điều trị bước 1 thuốc ức chế tyrosin kinase thế independent factors that have a good influence on hệ 1 tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2019-2021. Kết prolonged progression-free survival are the whole quả Tỷ lệ đáp ứng một phần 76 không có bệnh state just before treatment the ECOG PS value 0-1 nhân nào đạt đáp ứng hoàn toàn. Tỷ lệ kiểm soát the exon 19 mutation and adverse events in the skin bệnh 93 3 . Đáp ứng tổn thương não 59 1 . Đáp rash . Common adverse events were rash and ứng cao hơn ở nhóm có tác dụng phụ trên da với cả diarrhea the majority I and II. The rates of treatment hai thuốc gefitinib và erlotinib có ý nghĩa thống kê . discontinuation and dose reduction due to low toxicity Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung bình were 2 7 and 1 3 . 12 5 0 6 tháng trung vị 12 tháng. Thời gian sống Keywords Non-small cell lung cancer female thêm bệnh không tiến triển trung vị của hai thuốc EGFR mutation Gefitinib Erlotinib. gefitinib và erlotinib khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Các yếu tố ảnh hưởng tốt đến thời gian sống thêm I. ĐẶT VẤN ĐỀ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.