Nhu cầu đào tạo về tài chính y tế của học viên sau đại học trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2020-2022

Bài viết Nhu cầu đào tạo về tài chính y tế của học viên sau đại học trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2020-2022 mô tả nhu cầu đào tạo về TCYT của HV SĐH tại Viện ĐT YHDP&YTCC, trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn 2020-2022; Mô tả một số yếu tố liên quan đến nhu cầu đào tạo về TCYT của HV SĐH tại Viện ĐT YHDP&YTCC, trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn 2020-2022. | vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2022 này có ý nghĩa thống kê với p0 05 kết quả này tương đồng với kết quả Ophthalmol. 2020 48 7 927-937. nghiên cứu của tác giả Cennamo và phù hợp với 4. Karacorlu M Sayman Muslubas I Arf S kết quả của các nghiên cứu trước đây sử dụng Hocaoglu M Ersoz MG. Membrane patterns in các kỹ thuật khác Theo Olivier đường kính eyes with choroidal neovascularization on optical coherence tomography angiography. Eye Lond . động mạch giảm đáng kể sau lần tiêm đầu tiên 2019 33 8 1280-1289. và tồn tại cho đến khi kết thúc nghiên cứu cho 5. Faatz H Farecki ML Rothaus K Gutfleisch thấy tác dụng lâu dài của Bevacizumab đối với M Pauleikhoff D Lommatzsch A. Changes in trương lực mạch máu tuy nhiên sự thay đổi mật the OCT angiographic appearance of type 1 and type 2 CNV in exudative AMD during anti-VEGF độ tưới máu không đáng kể. Bên cạnh đó đã treatment. BMJ Open Ophthalmol. 2019 4 1 . quan sát thấy sự giảm tưới máu của các mao 6. Coscas F Cabral D Pereira T et al. mạch nhỏ một cách đáng kể và cho thấy các Quantitative optical coherence tomography mao mạch này có thể nhạy cảm hơn với tác angiography biomarkers for neovascular age- related macular degeneration in remission. PLoS dụng của Bevacizumab. One. 2018 13 10 e0205513. V. KẾT LUẬN 7. McClintic SM Gao S Wang J et al. Quantitative Evaluation of Choroidal Neovascularization under Pro OCTA cung cấp hình ảnh chi tiết về các đặc Re Nata Anti Vascular Endothelial Growth Factor điểm định tính định lượng của CNV với độ tin Therapy with OCT Angiography. Ophthalmol Retina. cậy và an toàn cao cho phép chúng ta khảo sát 2018 2 9 931-941. lặp lại nhiều lần trong suốt quá trình theo dõi 8. Cennamo G Montorio D D Alessandro A Napolitano P D Andrea L Tranfa F. Prospective điều trị. Dưới tác dụng của Bevacizumab sau liều Study of Vessel Density by Optical Coherence nạp thấy tân mạch có những thay đổi đáng kể về Tomography Angiography After Intravitreal cả hình dạng và kích thước trên OCTA. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
178    275    2    05-12-2023
4    104    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.