Đặc điểm chủng vi khuẩn lactic dùng trong chế phẩm probiotic phòng và trị bệnh đường ruột cho heo

Bài viết "Đặc điểm chủng vi khuẩn lactic dùng trong chế phẩm probiotic phòng và trị bệnh đường ruột cho heo" nghiên cứu và sử dụng sinh khối của một số chủng vi khuẩn lactic để tạo chế phẩm probiotic giúp phòng và điều trị bệnh đường ruột cho heo. Mời các bạn cùng tham khảo! | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH SỐ 40 THÁNG 12 NĂM 2020 DOI ĐẶC ĐIỂM CHỦNG VI KHUẨN LACTIC DÙNG TRONG CHẾ PHẨM PROBIOTIC PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT CHO HEO Trần Thị Mỹ Trang1 LACTIC ACID BACTERIA CHARATERISTICS IN PROBIOTIC FOR PREVENTING AND TREATING PIG DIGESTIVE DISORDER Tran Thi My Trang1 Tóm tắt Từ bộ sưu tập giống vi đầu là 5 5 6 5 nồng độ cao nấm men là khuẩn của Phòng Thí nghiệm Vi sinh 1 0 2 0 nồng độ saccharose là 1 0 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 2 0 thời điểm tốt nhất cho việc thu sinh Chí Minh chúng tôi tuyển chọn được ba khối là 24 36 giờ. Trên cơ sở này chúng chủng vi khuẩn lactic Lactobacillus agilis tôi đã nghiên cứu và sử dụng sinh khối B Lactobacillus salivarius N4 Lacto- của một số chủng vi khuẩn lactic để tạo bacillus acidophilus L2 . Các chủng vi chế phẩm probiotic giúp phòng và điều trị khuẩn này có đặc tính phù hợp yêu cầu bệnh đường ruột cho heo. sản xuất chế phẩm probiotic như có khả Từ khóa axit lactic chế phẩm năng sinh axit lactic cao có hoạt tính đối probiotic phổ kháng khuẩn vi khuẩn kháng mạnh phổ kháng khuẩn rộng với lactic. các vi sinh vật kiểm định gây bệnh đường ruột đặc biệt là các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy cho heo như E. coli Salmonella Abstract From the strains of lactic typhimurium Salmonella choleraesuis có acid bacterium in the Laboratory of Mi- khả năng đề kháng tốt với các chất kháng crobiology Ho Chi Minh City University sinh trị đường ruột như Neomicin Ne of Education 03 of those strains with acti- Nalidixic axit Ng Kanamicin Kn Gen- vated probiotic have been chosen Lacto- tamicin Ge . Chúng tôi đã xác định được bacillus agillis B Lactobacillus salivar- các điều kiện tối ưu cho sự tạo thành sinh ius N4 Lactobacillus acidophilus L2 . khối của ba chủng môi trường nước chiết These strains of bacteria have high lac- cà chua nhiệt độ từ 30o C 40o C pH ban tic acid production capacity strong an- tagonistic activity and wide antibacte- 1 Khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Cộng đồng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.