Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Hồ Nghinh (Mã đề 108)

Mời các bạn tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Hồ Nghinh (Mã đề 108)” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN ANH VĂN 12 - Thời gian làm bài 45 PHÚT Đề thi có _4_ trang không kể thời gian phát đề Số báo danh Họ và tên . Mã đề 108 . Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the word s CLOSEST in meaning to the underlined word s in each of the following questions . Question 1 I didn t think his comments are appropriate at this time. A. correct B. exact C. suitable D. right Question 2 She confided all her secrets to her best friend who is studying at the same class. A. revealed B. hided C. concealed D. attracted Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 3 A. resources B. stages C. preserves D. focuses Question 4 A. reached B. failed C. absorbed D. solved Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. Question 5 Trang is thanking Mai for helping her with the homework. - Trang Thank you very much for spending time with me. - Mai _. A. You re welcome B. I d love to C. It s quite OK D. That s right Question 6 Mary is talking about Lan s hat. Mary What a lovely hat you have Lan Thanks _ A. I m glad you like it B. I don t care C. That s OK D. Certainly Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 7 The robber _ sure that no one _ before he crept through the window. A. will make is looking B. made was looking C. made is looking D. makes looks Question 8 After she for help she off her shoes and in to save him. A. had shouted took jumped B. shouted took jumped C. had shouted had taken jumped D. shouted had taken jumped Question 9 Laura said she had worked on the assignment since _. A. the next day B. yesterday C. two days ago D. the day before Question 10 When I was .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
65    66    4    02-12-2023
43    56    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.