Ebook Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Phần 2 trình bày về một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo! | 97 Phần thứ hai MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT VỀ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA Một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia An ninh con người và bảo vệ an ninh con người xây dựng xã hội trật tự kỷ cương. Xây dựng Công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Nghiên cứu phát triển lý luận an ninh. Củng cố phát huy tiềm lực quốc phòng an ninh. Kết hợp giữa quốc phòng an ninh với kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại. 98 NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ AN NINH QUỐC GIA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG Trên cơ sở phân tích dự báo bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay Đảng ta đã có những đổi mới phát triển toàn diện hơn trong nhận thức tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Để làm rõ thêm những nhận thức tư duy mới đó ở phần này trình bày một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia mà Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ và nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. I- AN NINH CON NGƯỜI VÀ BẢO VỆ AN NINH CON NGƯỜI XÂY DỰNG XÃ HỘI TRẬT TỰ KỶ CƯƠNG Với cách tiếp cận an ninh toàn diện của Đảng và Nhà nước việc bổ sung an ninh con người vào chiến lược an ninh quốc gia là cần thiết. Điều này cũng phản ánh quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong các chiến lược quốc gia gần đây và sâu xa hơn là bản chất nhân văn của chế độ ta. Mặc dù đã coi trọng các khía cạnh khác nhau của an ninh con người nhưng nhằm đạt mục tiêu cao hơn với những giải pháp toàn diện hơn Đại hội XIII đã đưa khái niệm này thành Phần thứ hai MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT VỀ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA 99 một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quốc phòng an ninh. Do vậy quá trình cụ thể hóa và bảo đảm an ninh con người trên thực tế đã trở thành một yêu cầu một nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới. 1. An ninh con người là khái niệm ngày càng được quan tâm nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn nhất là giai đoạn sau khi Chiến tranh lạnh kết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
284    48    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.