Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 7 - ThS. Ngô Khánh Tường

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 7 Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm chung về nhân cách; cấu trúc của nhân cách; sự hình thành và phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 7 NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH . Một số khái niệm . Khái niệm Con người cá nhân cá tính nhân cách. Con người Con người là một thực thể sinh vật xã hội văn hóa. Do vậy cần nghiên cứu tiếp cận con người theo ba mặt Sinh vật tâm lý xã hội. 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH . Một số khái niệm . Khái niệm Cá nhân - Dùng để chỉ một con người cụ thể của một cộng đồng. - Cá nhân được xem xét một cách cụ thể từng người với những đặc điểm sinh lí tâm lí xã hội để phân biệt cá nhân đó với cá nhân khác. 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH Cá tính Dùng để chỉ cái đơn nhất có một không hai không lặp lại trong tâm lý hoặc sinh lí của cá thể người cá nhân hoặc cá thể động vật. 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH Nhân cách Chỉ bao hàm phần xã hội tâm lý của cá nhân với tư cách là một thành viên của một xã hội nhất định là chủ thể của các quan hệ người người của hoạt động có ý thức và giao tiếp. quot Đó là lãnh tụ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thành công nhất mà chúng ta thấy trong thế kỉ này quot . 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH . Khái niệm nhân cách trong tâm lý học Nhân cách là tổ hợp những đặc điểm những thuộc tính tâm lý của cá nhân biểu hiện bản sắc và giá trị xã hội của người ấy. Những thuộc tính tâm lý tạo thành nhân cách thường biểu hiện ở ba cấp độ Nội cá nhân. Liên cá nhân. Siêu cá nhân. 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH . Đặc điểm cơ bản của nhân cách . Tính thống nhất của nhân cách Nhân cách là sự thống nhất giữa phẩm chất và năng lực đức và tài giữa ba cấp độ của nhân cách. Đức và tài trong kinh doanh 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH . Đặc điểm cơ bản của nhân cách . Tính ổn định của nhân cách Các đặc điểm nhân cách tương đối khó hình thành và cũng khó mất đi. Nhân cách không cố định không bất biến. Có những nhân cách ngày càng hoàn thiện cũng có những nhân Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời cách ngày càng suy thoái. 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN CÁCH . Tính tích cực của nhân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.