Lecture Population and development: Chapter 2: Population growth, composition and development

Lecture "Population and development: Chapter 2: Population growth, composition and development" provide students with knowledge about: Understand the population outcomes; Remember dimensions of population outcomes; Describe the characteristics of population based on population pyramid, indicate the advantages and disadvantages of those characteristics. Please refer to the detailed content of the lecture! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    65    1    08-12-2023
91    185    2    08-12-2023
70    37    1    08-12-2023
452    42    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.