Master's thesis of Engineering: Preparation of Clay-dye pigment and its dispersion in polymers

The objectives of this research work are: Study the clay intercalation by organic dye and develop a process to produce nanoclay-dye pigment with better stability and good performance; Conduct structural characterization to verify the level of intercalation and stability of clay-dye pigment by using X-Ray diffraction (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM); Investigate the thermal stability of clay dye pigment using Thermo Gravimetric Analysis (TGA) to reveal the effect of dye intercalation into the clay on improving thermal stability of organic dye; Compound the clay- pigment with polymer and examine the effect of clay-dye pigment on the thermal and UV stability of pigmented polymer clay nanocomposites. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    94    2    01-12-2023
6    49    1    01-12-2023
90    51    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.