Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Châu

Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Châu" hệ thống hóa cơ sở lý luận về về hoạt động bảo đảm tiền vay tại NHTM; phân tích, đánh giá thực trạng bảo đảm tiền vay tại NHNNo & PTNT Chi nhánh Hải Châu, chỉ ra các hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác bảo đảm tiền vay trong thời gian qua tại Chi nhánh này; đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    50    2    02-12-2023
138    48    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.