So sánh phương pháp siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bn trước và sau cấy CRT với các thông số siêu âm tim khác

Suy tim là một trong những vấn đề tồn tại từ lâu và là một trong những vấn đề quan trọng nhất được các tác giả trên thế tìm hiểu và nghiên cứu. Bài viết trình bày so sánh phương pháp siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở BN trước và sau cấy CRT với các thông số siêu âm tim khác. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 523 - th ng 2 - sË 1 - 2023 SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BN TRƯỚC VÀ SAU CẤY CRT VỚI CÁC THÔNG SỐ SIÊU ÂM TIM KHÁC Hoàng Thị Phú Bằng1 Viên Hoàng Long1 2 Nguyễn Việt Dũng1 2 Nguyễn Duy Linh1 Nguyễn Duy Tuấn1 Đỗ Doãn Lợi3 Trương Thanh Hương3 TÓM TẮT Mục tiêu So sánh phương pháp siêu âm đánh heart failure left ventricular ejection fraction 35 dấu mô cơ tim ở BN trước và sau cấy CRT với các thông số siêu âm tim khác Phương pháp nghiên cứu Tiến cứu có theo dõi dọc sử dụng cỡ mẫu thuận ện trên 33 bệnh nhân suy tim nặng EF 35 có QRS 120 ms được cấy máy tái đồng bộ cơ tim CRT and the early responder s rates in 3 tại viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả Độ were of patients LVEF increased 10 . In tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu là 60 tuổi có 30 3 số bệnh nhân có đáp ứng sớm với CRT trong 3 tháng đầu EF tăng 10 Phức bộ QRS trước cấy của nhóm đáp ứng sớm trung bình là không có đáp ứng sớm với CRT có phức bộ QRS trước cấy và sau 3 tháng trung bình lần lượt là ms. Các bệnh nhân đáp ứng sớm với CRT có mức độ giảm Vs nhiều hơn 25 3 so với 13 15 so với nhóm không có đáp ứng sớm. Các chỉ số trên siêu âm đánh dấu mô E A E e giảm e a s tăng trên tất cả các bệnh nhân được tiến hành cấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của các chỉ số này khi so sánh giữa 2 nhóm có và không có đáp ứng sớm p gt 0 05 . Không có mối tương quan có ý nghĩa giữa các thông số trên siêu âm đánh responders rates to CRT within the first 3 dấu mô cơ tim với mức độ cải thiện chức năng tâm thu thất trái Kết luận Tỷ lệ đáp ứng sớm với máy tái đồng bộ cơ tim CRT trong 3 tháng đầu với EF tăng e a s was improved significantly before and 3 10 là 30 3 . Các chỉ số trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim bao gồm E A E E e a s thay đổi có ý nghĩa thống kê trước và sau cấy máy CRT 3 tháng nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm bệnh Siêu âm đánh dấu mô cơ tim suy tim tái đồng bộ cơ tim I. ĐẶT VẤN ĐỀ Suy tim là một trong những .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
212    43    2    05-12-2023
216    153    8    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.