Hướng dẫn quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng

Ebook Hướng dẫn quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng gồm các nội dung chính như sau: Đặc điểm của quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng; Một số tiêu chí của mô hình quản lý rừng ngập mặn; Ban quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo! | DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN Ở TỈNH THÁI BÌNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỪNG NGẬP MẶN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG MỤC LỤC I. Khái niệm và mục đích 1 . Khái niệm về cộng đồng 1 . Khái niệm về quản lý rừng dựa vào cộng đồng 1 . Mục đích quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng 1 II. Đặc điểm của quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng 2 III. Một số tiêu chí của mô hình quản lý rừng ngập mặn 2 IV. Ban quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng 3 . Thành lập Ban quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng 3 . Nhiệm vụ của Ban quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng 3 . Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng 4 V. Hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy ước 4 . Căn cứ pháp lý 4 . Yêu cầu của quy ước quản lý rừng ngập mặn 5 . Nội dung chủ yếu của quy ước về quản lý rừng ngập mặn 5 . Các bước tổ chức xây dựng quy ước bảo vệ rừng ngập mặn thôn 7 . Đánh giá sơ bộ về kết quả xây dựng và thực hiện quy ước 10 VI. Phương pháp xây dựng nội dung quản lý rừng ngập mặn dựa 11 . Điều tra tài nguyên và lập kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia 11 . Những công việc dự kiến tiến hành 13 I. Khái niệm và mục đích . Khái niệm về cộng đồng Cộng đồng được dùng trong quản lý rừng là cộng đồng dân cư thôn. Tại Điều 3 Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 đã định nghĩa Cộng đồng dân cư thôn là toàn bộ các hộ gia đình cá nhân sống trong cùng một thôn làng bản ấp buôn phum sóc hoặc đơn vị tương đương . . Khái niệm về quản lý rừng dựa vào cộng đồng Quản lý rừng nói chung và Quản lý rừng ngập mặn RNM nói riêng dựa vào cộng đồng là hình thức cộng đồng tham gia quản lý các khu rừng không thuộc quyền quản lý sử dụng sở hữu chung của họ mà thuộc quyền quản lý sử dụng sở hữu của các thành phần kinh tế khác nhưng có quan hệ trực tiếp đến đời sống đến việc làm thu hoạch sản phẩm thu nhập hay các lợi ích khác của cộng đồng. Hình thức này có thể chia thành hai đối tượng Rừng của hộ gia đình cá nhân là thành viên trong cộng đồng. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.