Bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các khái niệm cơ bản

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Khái niệm cơ bản" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu; Tiêu chuẩn đánh giá thuật toán; Độ tăng của hàm; Độ phức tạp thuật toán; Các phương pháp đánh giá độ phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng! | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CÁC KHÁI NiỆM CƠ BẢN Giảng viên Văn Chí Nam Tài liệu tham khảo 2 Kenneth Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học ltb. 5 nxb. Giáo Dục 2007 tr. 131 -143. Mark A. Weiss Data Structures amp Algorithm Analysis in C 2nd edition Addision Wesley 1998 p. 41 67. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HCMUS 2011 Nội dung 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HCMUS 2011 Dẫn nhập 4 According to Peter J. Denning the fundamental question underlying computer science is quot What can be efficiently automated tháng 9 2009 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HCMUS 2011 Dẫn nhập 5 Để giải quyết nhu cầu tự động hóa nhu cầu căn bản của Khoa học Máy tính các nhà khoa học máy tính phải tạo ra sự trừu tượng hóa về những bài toán trong thế giới thực để người sử dụng máy tính có thể hiểu được và có thể biểu diễn và xử lý được bên trong máy tính. Ví dụ Cấu trúc d ữ liệu và giải thuậệt HCMUS 2011 Mô hình hóa vi c biểu diễn cầu thủ bóng đá Dẫn nhập 6 Thông thường tìm ra một sự trừu tượng hóa thường rất khó vì Giới hạn về khả năng xử lý của máy. Phải cung cấp cho máy một mô hình về thế giới đến mức chi tiết như những gì con người có không chỉ là sự kiện mà còn cả các nguyên tắc và mối liên hệ. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HCMUS 2011 Trừu tượng hóa sự đơn giản hóa 7 Sự trừu tượng hóa ở đây được sử dụng là sự đơn giản hóa thay thế một tình huống phức tạp và nhiều chi tiết trong thế giới thực bằng một mô hình dễ hiểu để chúng ta có thể giải quyết được bài toán trong đó. Có thể hiểu là chúng ta loại bớt những chi tiết có tác dụng rất ít hoặc không có tác dụng gì đối với lời giải của bài toán - gt tạo ra một mô hình cho phép chúng ta giải Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HCMUS 2011 quyết với bản chất của bài toán. Mô hình dữ liệu 8 Mô hình dữ liệu data model là các trừu tượng dùng để mô tả bài toán thông thường là mô tả cách thức mà dữ liệu data được biểu diễn represented và truy xuất accessed như thế nào. Ví dụ Mô hình dữ liệu danh sách cây đồ thị tập hợp . Cấu trúc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    56    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.