Nghiên cứu xác định lượng phân bón N, P, K phù hợp cho cây sắn trên đất cát pha tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết trình bày nghiên cứu xác định lượng phân bón N, P, K phù hợp cho cây sắn trên đất cát pha tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế của vùng sản xuất sắn nguyên liệu đồng thời làm cơ sở để khuyến cáo chế độ phân bón cho cây sắn ở những vùng có điều kiện đất đai tương tự. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHÂN BÓN N P K PHÙ HỢP CHO CÂY SẮN TRÊN ĐẤT CÁT PHA TẠI HUYỆN SƠN TỊNH TỈNH QUẢNG NGÃI Nguyễn Duy Phương1 Vũ Đình Hoàn1 Nguyễn Tiến Lực1 TÓM TẮT Sắn là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi với diện tích hàng năm gần 16 nghìn ha năng suất trung bình chỉ đạt 20 4 tấn ha thấp hơn nhiều so với năng suất của các tỉnh vùng Tây Nam bộ. Kết quả điều tra xác định các yếu tố hạn chế đến năng suất sắn cho thấy ngoài nguyên nhân do bệnh khảm lá sắn thì bón phân không cân đối là một trong những nguyên nhân dẫn đến năng suất sắn thấp hơn kỳ vọng. Kết quả nghiên cứu dựa trên thí nghiệm khuyết thiếu với các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng đến năng suất sắn tươi cho thấy khả năng cung cấp dinh dưỡng từ đất chỉ cho năng suất tương đương 26 4 không bón đạm cho năng suất sắn giảm 49 7 tương tự không bón lân và kali năng suất giảm 30 7 và 40 5 so với công thức bón đầy đủ đạm lân kali. Từ sản lượng tinh bột thu được ở các công thức thí nghiệm cho thấy tầm quan trọng của các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng theo thứ tự đạm kali và lân. Xác định liều lượng phân bón cho cây sắn trên vùng đất cát pha huyện Sơn Tịnh bằng phương pháp quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt SSNM cho thấy để có được năng suất mục tiêu là 30 tấn củ sắn tươi trên ha lượng phân bón cần sử dụng cho sắn là 122 kg N 62 kg P2O5 123 kg K2O trên ha. Từ khóa Đất cát pha năng suất củ sắn tươi và sản lượng tinh bột. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ10 cách đầy đủ và cân đối thì cây sinh trưởng phát triển tốt từ đó mới có thể kiến tạo năng suất tối đa Sắn là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông 2 . Do vậy việc xác định liều lượng phân bón cho nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi với diện tích hàng năm cây sắn dựa trên đặc điểm đất đai của khu vực là hết 16 0 nghìn ha phần lớn sắn được trồng trên đất cát sức cần thiết nhằm nâng cao năng suất và hạn chế có độ phì thấp nên năng suất sắn trung bình của những tác động tiêu cực từ phân bón đến môi tỉnh chỉ đạt 20 4 tấn ha thấp hơn so với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    62    2    04-12-2023
315    58    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.