Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm 2022-2023 - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi học kì sắp đến. gửi đến các bạn tài liệu ‘Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm 2022-2023 - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh’. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo. | TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I TỔ SINH HÓA ĐỊA MÔN SINH HỌC 9 Năm học 2022 2023 A. TRẮC NGHIỆM Câu 1 Ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học là a. Cung cấp cơ sở lí thuyết cho khoa học chọn giống b. Có vai trò quan trọng đối với y học công nghệ sinh học c. Cung cấp các kiến thức cơ bản cho các phân môn Sinh học khác Thực vật học Động vật học d. Cả a và b Câu 2 Dùng từ Hình thái sinh lí trái ngược nhau tính trạng tương phản đồng nhất nhân tố điền vào chỗ trống Tính trạng là những đặc điểm cụ thể về . . cấu tạo . . của một cơ thể. Cặp tính trạng là hai trạng thái khác nhau thuộc cùng một loại tính trạng có biểu hiện . Gen là di truyền xác định hay kiểm tra một hoặc một số . của sinh vật Dòng hay giống thuần chủng là giống có đặc tính DT các thế hệ sau giống các thế hệ trước Câu 3 Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tíhn trạng tương phản thì . a. F1 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội 1 lặn b. F2 phân li theo tính trạng tỉ lệ 3 trội 1 lặn c. F1 đồng tính về tính trạng của bố mẹ và F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội 1 lặ n d. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội 1 lặn Câu 4 Tại sao Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện phép lai a. Để dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng b. Để dễ tác động vào sự biểu hiện các tính trạng c. Để thực hiện phép lai có hiệu quả cao d. Cả b và c Câu 5 Ý nghĩa của phép lai phân tích là gì a Phát hiện được thể đồng hợp trong chọn giống b Phát hiện được thể dị hợp trong chọn giống c Để kiểm tra độ thuần chủng của giống d Phát hiện được tính trạng trội và tính trạng lặn. Câu 6 Kết luận nào sau đây đúng khi nói về kiểu gen aa a Cá thể có kiểu hình trội b Là kiểu gen đồng hợp trội c Luôn biểu hiện kiểu hình lặn d Cả a b c đều đúng. Câu 7 Biến dị tổ hợp là gì a Biến dị tổ hợp là làm thay đổi những kiểu hình đã có. b Biến dị tổ hợp là tạo ra những biến đổi hàng loạt. c Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại những tính trạng đã có ở bố mẹ. d Cả a và b đều đúng. Câu 8 Tại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    75    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.