Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 2020 môn Toán - ThS. Lê Như Thiện

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 2020 môn Toán gồm các nội dung chính như sau: một số vấn đề về năng lực, phẩm chất của giáo viên và học sinh; sử dụng phương pháp dạy học giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh qua môn Toán tiểu học. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM TÀI LIỆU BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN 2020 MÔN TOÁN Chuyên đề SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ThS. LÊ NHƢ THIỆN Gia Lai Tháng 8 2020 1 MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 B. NỘI DUNG. 3 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NĂNG LỰC PHẨM CHẤT CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH . 3 Năng lực và phẩm chất của giáo viên . 3 Các Phẩm chất và năng lực của học sinh tiểu học . 5 Một số phẩm chất và năng lực của học sinh đƣợc hình thành qua môn toán. 11 Chƣơng 2 SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC . 15 PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC HỌC SINH . 15 QUA MÔN TOÁN TIỂU HỌC. 15 Phƣơng pháp dạy học giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh tiểu học. 15 Xây dựng kế hoạch bài học môn toán tiểu học. . 18 C. KẾT LUẬN . 37 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 38 2 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Phẩm chất và năng lực là hai thành phần cơ bản trong cấu trúc nhân cách và là yếu tố nền tảng tạo nên nhân cách của một con ngƣời. Do vậy mà trong mọi thời đại các chƣơng trình giáo dục đƣợc áp dụng tuy có khác nhau về cấu trúc phƣơng pháp và nội dung giáo dục nhƣng đều hƣớng tới mục tiêu là hình thành nhân cách cho học sinh. Chúng ta đã biết trƣớc đây giáo dục chú trọng mục tiêu là giáo dục toàn diện cho học sinh và giúp cho học sinh hình thành hệ thống kiến thức kĩ năng thái độ thì hiện nay vẫn còn đúng nhƣng chƣa đủ. Chƣơng trình giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu giáo dục giúp ngƣời học làm chủ kiến thức phổ thông biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời có định hƣớng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội có cá tính nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú nhờ đó có đƣợc cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nƣớc và nhân loại. Chƣơng trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
378    97    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.